امور دانشجویان بین الملل

دکتر محمد علی کفائی فر

استادیار، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

رئیس دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی

دانلود رزومه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.