لیست رشته های تحصیلی

لیست کلیه رشته های فعال دانشگاه آزاد اسلامی قم

رشته تحصیلی دانشکده مقطع تحصیلی
نوع ثبت نام
 الهیات معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
فلسفه وحکمت اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم سیاسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
حقوق جزا وجرم شناسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
حسابداری علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مدیریت بازرگانی-بازاریابی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
حقوق خصوصی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
شناخت اندیشه های امام خمینی ره علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
روابط بین الملل علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زبان وادبیات عربی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم وقران وحدیث علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی – میکروبیولوژی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
علوم گیاهی- زیست شناسی سلولی تکوینی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
شیمی آلی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
فیزیک حالت جامد علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
ژئوفیزیک –زلزله شناسی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
فیتوشیمی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
زیست فناوری (بیوتکنولوژی)- میکروبی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
مهندسی صنایع – مهندسی صنایع فنی ومهندسی کارشناسی ارشد با آزمون
مهندسی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی فنی ومهندسی کارشناسی ارشد با آزمون
فیزیک – ذرات بنیادی ونظریه میدانها علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
فیزیک نجوم علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
مترجمی زبان انگلیسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مدرس  الهیات ومعارف اسلامی- تاریخ اسلام وریشه های انقلاب اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مدیریت مالی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
فقه وحقوق خصوصی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زبانشناسی همگانی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
راهنمایی ومشاوره علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی – بیوشیمی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
 زبان وادبیات فارسی – ادبیات پایدار علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم تربیتی آموزشی وپرورش تطبیقی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مدیریت اجرائی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مطالعات منطقه ای – مطالعات خلیح فارس علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
اندیشه سیاسی دراسلام علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علم اطلاعات ودانش شناسی- مدیریت اطلاعات علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زبان وادبیات انگلیسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
فقه وحقوق جزا علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
روانشناسی تربیتی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
روانشناسی بالینی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
روانشناسی عمومی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
شیمی دارویی (گروه علوم پزشکی) علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
ریاضی -ریا ضیات مالی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی- ژنتیک علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
مهندسی مکانیک ساخت وتولید فنی ومهندسی کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی بیوشیمی- بیوشیمی گیاهی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
علوم گیاهی – سیستماتیک بومی شناسی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
علوم تربیتی – مدیریت آموزشی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم تربیتی – آموزش وپرورش ابتدایی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
تاریخ فلسفه آموزش وپرورش – تعلیم وتربیت اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
مدبریت تکنولوژی استراتژیهای توسعه صنعتی علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
زبان وادبیات فارسی – ادبیات مقاومت علوم انسانی کارشناسی ارشد با آزمون
فیزیک هسته ای علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
زیست شناسی علوم گیاهی – سیستماتیک  اکولوژی علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
مهندسی هسته ای- راکتور علوم پایه کارشناسی ارشد با آزمون
 الهیات ومعارف اسلامی- فقه ومبانی حقوق اسلامی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
حقوق کیفری وجرم شناسی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
زبان وادبیات عربی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
علوم سیاسی – جامعه شناسی  سیاسی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
علوم سیاسی- اندیشه های  سیاسی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
شیمی آلی علوم پایه دکتری تخصصی با آزمون
مدیریت بازرگانی-بازاریابی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
حسابداری علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
حقوق خصوصی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
روابط بین الملل علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
 الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه وکلام اسلامی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
 الهیات ومعارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
حقوق  بین الملل عمومی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
حقوق عمومی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
روانشناسی عمومی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
زبان شناسی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
عرفان اسلامی واندیشه امام خمینی ره علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
علوم سیاسی –مسائل ایران علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
فقه ومبانی حقوق واندیشه امام خمینی ره علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
زیست شناسی – میکروبیولوژی علوم پایه دکتری تخصصی با آزمون
زیست شناسی – فیزیولوژ ی جانوری علوم پایه دکتری تخصصی با آزمون
فیزیک علوم پایه دکتری تخصصی با آزمون
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری فنی ومهندسی دکتری تخصصی با آزمون
مهندسی کامپیوتر – سیستم های نرم افزاری فنی ومهندسی دکتری تخصصی با آزمون
الهیات ومعارف اسلامی – ادیان وعارفان علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
الیهات معارف اسلامی – تاریخ وتمدن ملل اسلامی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
روانشناسی تربیتی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
مدیریت آموزشی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
مدیریت فناوری اطلاعات علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
مدیریت – مدیریت مالی علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
مشاوره علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات علوم انسانی دکتری تخصصی با آزمون
زبان وادبیات عربی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زبان وادبیات انگلیسی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مترجمی زبان انگلیسی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
الهیات ومعارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فلسفه وحکمت اسلامی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
علوم تربیتی – مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
روانشناسی بالینی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
روانشناسی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
حقوق علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
علوم سیاسی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مدیریت بازرگانی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مدیریت دولتی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مدیریت صنعتی علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
حسابداری علوم انسانی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فیزیک – هواشناسی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فیزیک مهندسی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فیزیک اتمی مولکولی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فیزیک- فیزیک ماده چگال علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
فیزیک هسته ای علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
شیمی کاربردی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
شیمی دارویی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی- بیوشیمی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی- ژنتیک علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی- میکروبیولوژی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی ومولکولی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی- بیوفیزیک علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی – علوم گیاهی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی – علوم جانوری علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
زیست شناسی سلولی ومولکولی- زیست فناوری علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی برق فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی صنایع فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی عمران فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی مکانیک فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کامپیوتر نرم افزار فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
علوم کامپیوتر فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی پرتوپزشکی فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کشاورزی – علوم دامی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش دامی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش طیور علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
نقاشی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
ارتباط تصویری- ارتباط تصویری علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی معماری فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مهندسی شهرسازی فنی ومهندسی کارشناسی پیوسته بدون آزمون
ادبیات نمایشی علوم پایه کارشناسی پیوسته بدون آزمون
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
آموزش دینی وعربی علوم انسانی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
آموزش وپرورش ابتدایی علوم انسانی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
حسابداری علوم انسانی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
آموزش علوم تجربی علوم انسانی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر فنی ومهندسی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
گرافیک – تصویری سازی علوم پایه کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
معماری فنی ومهندسی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون
پرستاری علوم پزشکی کارشناسی پیوسته با آزمون
مامایی علوم پزشکی کارشناسی پیوسته با آزمون
علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی کارشناسی پیوسته با آزمون
پزشک عمومی علوم پزشکی دکتری حرفه ای با آزمون


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.