اخبار

آموزش پرداخت الکترونیکی شهریه

خواهشمندیم آموزش ذیل را با دقت مشاهده نمایید:

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله نهم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.