اخبار

آموزش ثبت نام الکترونیکی ورودی های جدید

خواهشمندیم آموزش ذیل را با دقت مشاهده نمایید:

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

مرحله سیزدهم

مرحله چهاردهم

مرحله چهاردهم

مرحله پانزدهم

مرحله پانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله هفدهم

مرحله هفدهم

مرحله هجدهم

مرحله هجدهم

مرحله نوزدهم

مرحله نوزدهم

مرحله بیستم

مرحله بیستم

مرحله بیست و یکم

مرحله بیست و یکم

مرحله بیست و دوم

مرحله بیست و دوم

مرحله بیست و سوم

مرحله بیست و سوم

مرحله بیست و چهارم

مرحله بیست و چهارم

مرحله بیست و پنجم

مرحله بیست و پنجم

مرحله بیست و ششم

مرحله بیست و ششم

مرحله بیست و هفتم

مرحله بیست و هفتم

مرحله بیست و هشتم

مرحله بیست و هشتم

مرحله بیست و نهم

مرحله بیست و نهم

مرحله سی ام

مرحله سی ام

مرحله سی و یکم

مرحله سی و یکم

مرحله سی و دوم

مرحله سی و دوم

مرحله سی و سوم

مرحله سی و سوم

مرحله سی و چهارم

مرحله سی و چهارم

مرحله سی و پنجم

مرحله سی و پنجم

مرحله سی و ششم

مرحله سی و ششم

مرحله سی و هفتم

مرحله سی و هفتم

مرحله سی و هشتم

مرحله سی و هشتم

مرحله سی و نهم

مرحله سی و نهم

مرحله چهلم

مرحله چهلم

 

مرحله یک ثبت نام در این قسمت به پایان می رسد.

با مراجعه به اطلاعیه ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی قم، ادامه ی مراحل ثبت نام را مشاهده نموده و طبق آن عمل نمایید.

توجه نمایید پس از اتمام گردش کار شما می بایستی با ورود مجدد به سامانه ثبت نام ورودی های جدید اقدام به دریافت نام کاربری و رمز عبور خود نمایید.

مرحله چهل و یکم

مرحله چهل و یکم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.