اخبار

تلفن های داخلی

جهت مشاهده اطلاعات تماس دانشگاه اینجا کلیک نمایید

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات177
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات177
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار177
جناب آقایشریف ملکوتیحوزه ریاستمدیر اداره کل روابط عمومی333
جناب آقایحمید آزادمعاونت اداری و مالیخدمات129آبدارخانه ساختمان تربیت بدنی
جناب آقایمصطفی وفاییروابط عمومیمتصدی امور دفتری173روابط عمومی
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی174روابط عمومی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیمدیرامور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقای محمدرضا بصیری یزدیمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت185
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایسیداحمد مکیمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی258بنیاد شهید و امور ایثارگان
سرکارخانمنحوییمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه وخدمات178
جناب آقایشریف ملکوتیریاسترئيس دفتر رياست واحد333
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت پژوهش و فناوریسرپرست اداره کل پژوهش و فناوری185
دکترمحسن زرگرمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی238
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونی عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
مهندسحسن حسنی عمران و تاسیساتکارشناس عمران138
دکترفضل الهیریاست واخدریاست33302532800285
مهندسمهدی آزادگان قمی عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات13802532807474
دکترمحمد دخیلیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی10902532816838
دکتررضا غلامی جمکرانیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی10302532800283
دکترسیدعباسی سیدمیرزائیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی17002532813530
جناب آقایعليرضا کهنریاست اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان274
جناب آقایشاهپور حسینی نیاریاستمدیر حراست199
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی110
جناب آقایروح ا له امیریانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی23802532807272
جناب آقایمحمد تقی پاینده مهرمعاونت دانشجویی و فرهنگی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمفاطمه الماسیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده176
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری165تخفیف دانشجویی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده240امور شهریه دانشکده فنی ومهندسی
سرکار خانمفاطمه احسانی بشلیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالی165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
جناب آقایمهدی واحدمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده211خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده163خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایجعفراسدیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
جناب آقایجعفرقزلمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان179
جناب آقایعزت اله محمدیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالی149حسابداری
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت
جناب آقایحسین صالحی زادهفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار17732803250
جناب آقایسید محمد سبط النبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس فناوری اطلاعات220کارگاه های رایانه
جناب آقایمهدی باو قارحراستمسئول حفاظت فیزیکی299حراست
جناب آقایسید رحمان روشنائیحراستحفاظت فیزیکی133حراست
جناب آقایعباس پناهی آزادمعاونت اداری و مالیرئیس اداره امور شهریه دانشجویان21432802343
جناب آقایسیدحسین شاهرخو ندمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی209دفتر هیات علمی
جناب آقایجواد سعاد تمندانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیرئیس اداره کارگزینی هیات علمی250دفتر هیات علمی
جناب آقایتارویردی فتحی پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده157دانشکده علوم انسانی
جناب آقایفریدون زیران پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده211دانشکده علوم انسانی
جناب آقایبیژن فدائیانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیسرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی207دانشکده علوم انسانی
جناب آقایابوالفضل محمدی البرزیمعاونت اداری و مالیرئیس صندوق رفاه دانشجویان221
جناب آقایمحمد یاراحمدیمعاونت پژوهش و فناوریتکنسین کارگاه130کارگاه صنایع
جناب آقایمهدی فریدریاستکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
سرکار خانمزهرا معارف و ندریاستکارشناس آمار و اطلاعات253
جناب آقایجاذبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیبایگان آموزش200
جناب اقایسعید احسانیمعاونت پژوهشمتصدی کتابخانه151
جناب اقایحسام احمدزادهمعاونت اداری مالیماشین نویس191دبیرخانه
جناب اقایمحمد صادق احمدیمعاونت دانشجویی فرهنگیکارشناس امور فرهنگی153
جناب اقایمهدی آزادگانعمرانکارشناس تاسیسات13832807474تاسیسات
سرکار خا نمجمیله استادی امور اموزشبایگان اموزش152بایگانی
سرکار خا نمزهرااستادی حراستحفاظت فیزیکی235
جناب اقای علی اسفندیاریاموزش امتحاناتمتصدی ثبت نمرات216
سرکار خا نمفاطمه الماسیمتصدی امور اموزشی دانشکدهمتصدی امور اموزشی دانشکده 167
جناب اقایسید ضیا امینیکارشناس امور اموزشی دانشکدهکارشناس امور اموزشی دانشکده201هماهنگی کلاس ها
سرکار خانمصدیقه هوشمندحراستحفاظت فیزیکی155
سرکار خانمطیبه حسینیحوضه امور اموزشی وتحصیلات تکمیلی259
سرکار خانمعاطفه معلمیانحوزه دانشجويي و فرهنگي 125
جناب اقایعباس پناهی آزاد

جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.