تلفن های داخلی

جهت مشاهده اطلاعات تماس دانشگاه اینجا کلیک نمایید

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
جناب اقایحسین نژادیحوزه اداری ومالیرئیس دفتر معاونت اداری مالی10302532807171
جناب اقایجعفر قاسمیحوزه پژوهشکارشناس دفتر گسترش تولید علم105
جناب اقایمحمد بصیریحوزه پژوهشمدیر توسعه فناوری وارتباط با صنعت185
جناب اقایاکبر حسین زادهحوزه اداری ومالیامور دبیر خانه191
جناب اقایاحمد طاهریانحوزه اداری ومالیمسئول دبیرخانه19102532805797
جناب اقای سعید کلهرحوزه ریاستمدیر برنامه وبوجه31302532806061
سرکار خانمعاطفه معلمیانحوزه دانشجويي و فرهنگي امور فرهنگی125امور فرهنگی
سرکار خانمطیبه حسینیامور اموزشی وتحصیلات تکمیلیدانش بنیان259دانش بنیان
سرکار خانمصدیقه هوشمندحراستحفاظت فیزیکی155حراست
جناب اقایسیدضیا امینیکارشناس امور اموزشی دانشکدهکارشناس امور اموزشی دانشکده201هماهنگی کلاس ها
سرکار خانمفاطمه الماسیمتصدی امور اموزشی دانشکدهمتصدی امور اموزشی دانشکده 167علوم انسانی
جناب اقای علی اسفندیاریاموزش امتحاناتمتصدی ثبت نمرات216امتحانات
جناب اقایروح اله عزیزیحراستحفاظت فیزیکی235حراست
سرکار خانمجمیله استادی امور اموزشبایگان اموزش152بایگانی
جناب آقایحسین جاذبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیبایگان آموزش200بایگانی
سرکار خانمزهرا معارف و ندریاستکارشناس آمار و اطلاعات108
جناب آقایمحمد یاراحمدیمعاونت پژوهش و فناوریتکنسین کارگاه130کارگاه صنایع
جناب آقایابوالفضل محمدی البرزیمعاونت اداری و مالیرئیس صندوق رفاه دانشجویان221صندوق رفاه
جناب آقایبیژن فدائیانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیسرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی207دانشکده علوم انسانی
جناب آقایرضا ابوطالبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده211دانشکده علوم انسانی
جناب آقایتارویردی فتحی پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده157دانشکده علوم انسانی
جناب آقایجواد سعاد تمندانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیرئیس اداره کارگزینی هیات علمی250دفتر هیات علمی
جناب آقایسیدحسین شاهرخو ندمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی209دفتر هیات علمی
جناب آقایعباس پناهی آزادمعاونت اداری و مالیرئیس اداره امور درامد21432802343
جناب آقایسید رحمان روشنائیحراستحفاظت فیزیکی133حراست
جناب آقایمهدی باوقارحراستمسئول حفاظت فیزیکی299حراست
جناب آقایسید محمد سبط النبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس فناوری اطلاعات220کارگاه های رایانه
جناب آقایحسین صالحی زادهفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار17732803250کا مپیوتر
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایعزت اله محمدیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالی هیِِـأت علمی208حسابداری
جناب آقایجعفر قزلمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان179
جناب آقایجعفر اسدیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده163خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایابوالفضل حسینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده211خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی
سرکار خانمکریمیانمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالی165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده240امور شهریه دانشکده فنی ومهندسی
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری166تخفیف دانشجویی
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمحمد تقی پاینده مهرمعاونت دانشجویی و فرهنگی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایروح ا له امیریانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی23802532807272
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی267
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایشاهپور حسینی نیاریاستمدیر حراست199
جناب آقایعليرضا کهنریاست اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان274
دکترسیدعباسی سیدمیرزائیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی17002532813530
دکتررضا غلامی جمکرانیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی10302532800283
دکترمحمد دخیلیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی10902532816838
مهندسمهدی آزادگان قمی عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات13802532807474تاسیسات
دکترفضل الهیریاست واحدریاست33302532800285
مهندسحسن حسنی عمران و تاسیساتکارشناس عمران138
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونی عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
دکترمحسن زرگرمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی238
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت پژوهش و فناوریlمدیر پژوهش و فناوری185
جناب آقایشریف ملکوتیریاسترئيس دفتر رياست واحد333
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه وخدمات178
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
سرکارخانمنحوییمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسیداحمد مکیمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی258بنیاد شهید و امور ایثارگان
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقای محمدرضا بصیری یزدیمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت185
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیمدیرامور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی174روابط عمومی
جناب آقایامیر عباس رادان کوپاییحوزه ریاستمرکز تلفن دانشگاه101روابط عمومی
جناب آقایحمید آزادمعاونت اداری و مالیخدمات129آبدارخانه ساختمان تربیت بدنی
جناب آقایشریف ملکوتیحوزه ریاستمدیر اداره کل روابط عمومی333
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار177
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات177
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات177
جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.