اخبار

رؤسای قبلی

دکتر محمد رضا یوسفی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، رزومه

 

 

 

دکتر محمد سالار کسرایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشیار گروه جامعه شناسی، رزومه

 

 

 

دکتر غلامعلی قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، دانشیار گروه حقوق بین الملل، رزومه

 

 

 

 

دکتر محمد حسین ایراندوست، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، استادیار گروه فرهنگ و معارف اسلامی،  رزومه

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.