بایگانی سال ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 2۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 05 خرداد ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۵ خرداد ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 30 فروردین ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 05 اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 15 اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 15 فروردین ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 21 فروردین ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 25 فروردین ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 01 فروردین 1395

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 05 فروردین 1395

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۰۵ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.
خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – 10 فروردین ۱۳۹۵

خبرنامه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم – ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.