تلفن های داخلی

جهت مشاهده اطلاعات تماس دانشگاه اینجا کلیک نمایید

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات220مدیر وب سایت و مسئول کارگاه های رایانه
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات177
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار177
جناب آقایشریف ملکوتیروابط عمومیمدیر اداره کل روابط عمومی172
جناب آقایحمید آزادمعاونت اداری و مالیخدمات103آبدارخانه ساختمان تربیت بدنی
جناب آقایمصطفی وفاییروابط عمومیمتصدی امور دفتری173روابط عمومی
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی173روابط عمومی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیمدیرامور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقای محمدرضا بصیری یزدیمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت185
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایسیداحمد مکیمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی258بنیاد شهید و امور ایثارگان
سرکارخانمنحوییمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه178
جناب آقایشریف ملکوتیریاسترئيس دفتر رياست واحد108
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت پژوهش و فناوریسرپرست اداره کل پژوهش و فناوری185
دکترمحسن زرگرمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی238
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونی عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
مهندسحسن حسنی عمران و تاسیساتکارشناس عمران138
مهندسمحمد حسین شریفیمعاونت سمامعاون سما3722000737220007
مهندسمهدی آزادگان قمی عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات138
دکترمحمد دخیلیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی109
دکتررضا غلامی جمکرانیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی103
دکترسیدعباسی سیدمیرزائیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی170
جناب آقایعليرضا کهنریاست اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان275
جناب آقایسيدمرتضي موسویریاستمدیر حراست199
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی110
جناب آقایروح ا له امیریانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی238
جناب آقایمحمد تقی پاینده مهرمعاونت دانشجویی و فرهنگی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمفاطمه الماسیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده156هماهنگی کلاس ها
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری165تخفیف دانشجویی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده240امور شهریه دانشکده فنی ومهندسی
سرکار خانمفاطمه احسانی بشلیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالی165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
جناب آقایمهدی واحدمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده211خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده118خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
جناب آقایرضا حمزه ایمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان175
جناب آقایعزت اله محمدیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره دفتر داری و تنظيم حساب ها149حسابداری
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت
جناب آقایحسین صالحی زادهفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار17732803250
جناب آقایسید محمد سبط النبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی273دفتر هیات علمی
جناب آقایمهدی باو قارریاستمسئول حفاظت فیزیکی299حراست
جناب آقایسید رحمان روشنائیریاستحفاظت فیزیکی133حراست
جناب آقایعباس پناهی آزادمعاونت اداری و مالیرئیس اداره امور شهریه دانشجویان21432802343
جناب آقایسیدحسین شاهرخو ندمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی274دفتر هیات علمی
جناب آقایجواد سعاد تمندانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیرئیس اداره کارگزینی هیات علمی250دفتر هیات علمی
جناب آقایتارویردی فتحی پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده157دانشکده علوم انسانی
جناب آقایفریدون زیران پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده211دانشکده علوم انسانی
جناب آقایبیژن فدائیانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیسرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی207دانشکده علوم انسانی
جناب آقایحسن نامورمعاونت اداری و مالیرئیس صندوق رفاه دانشجویان22132816092
جناب آقایمحمد یاراحمدیمعاونت پژوهش و فناوریتکنسین کارگاه130کارگاه صنایع
جناب آقایمهدی فریدریاستکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
سرکار خانمزهرا معارف و ندریاستکارشناس آمار و اطلاعات253
جناب آقایابوالفضل سمیعیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیبایگان آموزش200
جناب اقایسعید احسانیمعاونت پژوهشمتصدی کتابخانه151
جناب اقایحسام احمدزادهمعاونت اداری مالیماشین نویس191دبیرخانه
جناب اقایمحمد صادق احمدیمعاونت دانشجویی فرهنگیکارشناس امور فرهنگی153
جناب اقایمهدی آزادگانعمرانکارشناس تاسیسات13832807474تاسیسات
سرکار خا نمجمیله استادی امور اموزشبایگان اموزش152بایگانی
سرکار خا نمزهرااستادی حراستحفاظت فیزیکی235
جناب اقای علی اسفندیاریاموزش امتحاناتمتصدی ثبت نمرات216
سرکار خا نمفاطمه الماسیمتصدی امور اموزشی دانشکدهمتصدی امور اموزشی دانشکده 156هماهنگی کلاس ها
جناب اقایسید ضیا امینیکارشناس امور اموزشی دانشکدهکارشناس امور اموزشی دانشکده201هماهنگی کلاس ها

جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.