اخبار

تلفن های داخلی

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات220مدیر وب سایت و مسئول کارگاه های رایانه
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات177
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار177
جناب آقایمحمد حسین خاکیروابط عمومیمدیر اداره کل روابط عمومی172
جناب آقایحمید آزادمعاونت اداری و مالیخدمات158آبدارخانه ساختمان تربیت بدنی
جناب آقایمصطفی وفاییروابط عمومیمتصدی امور دفتری173روابط عمومی
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی173روابط عمومی
جناب آقایسعید یزدیانمعاونت اداری و مالیمدیر کل امور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقای محمدرضا بصیری یزدیمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت185
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایسیداحمد مکیمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی117بنیاد شهید و امور ایثارگان
جناب آقایحسین علی مددیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه178
جناب آقایشریف ملکوتیریاسترئيس دفتر رياست واحد108
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت پژوهش و فناوریسرپرست اداره کل پژوهش و فناوری185
دکترمحسن زرگرمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی117
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونیمعاونت عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
مهندسحسن حسنیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس عمران239
مهندسمحمد حسین شریفیمعاونت سمامعاون سما
مهندسمهدی آزادگان قمیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات138
دکترمحمد دخیلیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی109
دکتررضا غلامی جمکرانیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی103
دکترسیدعباسی سیدمیرزائیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی170
جناب آقایعليرضا کهنریاستمدير کل اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان163
جناب آقایسيدمرتضي موسویریاستمدیر حراست199
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی110
جناب آقایحمید جعفریمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی238
جناب آقایمحمد رضايی عارفمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمفاطمه الماسیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده156هماهنگی کلاس ها
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری165تخفیف دانشجویی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
سرکار خانمفاطمه احسانی بشلیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالیامور شهریه دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمهدی واحدمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده211خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده187خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
جناب آقایمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان10332800283
جناب آقایحسن نامورمعاونت اداری و مالیرئيس اداره دفتر داری و تنظيم حساب ها145حسابداری
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت
جناب آقایحسین صالحی زادهفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار37780160
جناب آقایسید محمد سبط النبیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی208دفتر هیات علمی
جناب آقایمهدی باوقارریاستمسئول حفاظت فیزیکی199حراست
جناب آقایسید رحمان روشنائیریاستحفاظت فیزیکی133حراست
جناب آقایعباس پناهی آزادمعاونت اداری و مالیرئیس اداره امور شهریه دانشجویان214
جناب آقایسیدحسین شاهرخوندمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارگزین هیات علمی208دفتر هیات علمی
جناب آقایمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیرئیس اداره کارگزینی هیات علمی250دفتر هیات علمی
جناب آقایتارویردی فتحی پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده157دانشکده علوم انسانی
جناب آقایفریدون زیران پورمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده193دانشکده علوم انسانی
جناب آقایبیژن فدائیانمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیسرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی207دانشکده علوم انسانی
جناب آقایسعید کلهرمعاونت اداری و مالیرئیس صندوق رفاه دانشجویان221
جناب آقایمحمد یاراحمدیمعاونت پژوهش و فناوریتکنسین کارگاه119کارگاه صنایع
جناب آقایمهدی فریدریاستکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
سرکار خانمزهرا معارف وندریاستکارشناس آمار و اطلاعات253
جناب آقایابوالفضل سمیعیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیبایگان آموزش200

جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.