اخبار

تلفن های داخلی

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات220مدیر وب سایت و مسئول کارگاه های رایانه
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات17732803250
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار17732803250
جناب آقایمحمد حسین خاکیروابط عمومیمدیر اداره کل روابط عمومی172
جناب آقایحمید آزادمعاونت اداری و مالیخدمات158آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمصطفی وفاییروابط عمومیمتصدی امور دفتری173روابط عمومی
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی173روابط عمومی
جناب آقایسعید یزدیانمعاونت اداری و مالیمدیر کل امور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقای محمدرضا بصیریمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت184
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایمهدی قاسمی زوارهمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی117بنیاد شهید و امور ایثارگان
جناب آقایحسین علی مددیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه178
جناب آقایاميرعباس سحریریاسترئيس دفتر رياست واحد108
دکترسيد عبدالمجيد طباطبايی لطفیمعاونت پژوهش و فناوریسرپرست اداره کل پژوهش و فناوری185
دکترعلیرضا عسگریمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی117
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونیمعاونت عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
مهندسحسن حسنیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس عمران239
مهندسمحمد حسین شریفیمعاونت عمران و تاسیساتمعاون عمران و تاسیسات122
مهندسمهدی آزادگان قمیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات138
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی109
دکترفرزاد بهروزیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی103
دکترفرزاد بهروزیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی179
جناب آقایعليرضا کهنریاستمدير کل اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان163
جناب آقایسيدمرتضي موسویریاستمدیر حراست199
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی110
جناب آقایحمید جعفریمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی238
جناب آقایمحمد رضايی عارفمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمفاطمه الماسیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده156هماهنگی کلاس ها
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری165تخفیف دانشجویی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
سرکار خانمفاطمه احسانی بشلیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالیامور شهریه دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمهدی واحدمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده164خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده187خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
مهندسفرهاد جزیفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات17732803250امور شبکه
جناب آقایالیاس گل محمدیمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان10332800283
جناب آقایمهدی آقاجانیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره دفتر داری و تنظيم حساب ها145حسابداری
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت

جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.