اخبار

تلفن های داخلی

پیشوندنام و نام خانوادگیحوزهسمتتلفن داخلیتلفن ثابتتوضیحات
مهندسمجتبی فرخی فرفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات220مدیر وب سایت و مسئول کارگاه های رایانه
مهندسامیر اسماعیلیفناوری اطلاعاتمدیر مرکز فناوری اطلاعات17732803250
جناب آقایناصر دهقان آزادفناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار17732803250
جناب آقایمحمد حسین خاکیروابط عمومیمدیر اداره کل روابط عمومی172
جناب آقایحبیب الله فرجیمعاونت اداری و مالیخدمات158آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمصطفی وفاییروابط عمومیمتصدی امور دفتری173روابط عمومی
جناب آقایحسين غمخوار سرايدشتیروابط عمومیکارشناس روابط عمومی173روابط عمومی
جناب آقایسعید یزدیانمعاونت اداری و مالیمدیر کل امور اداری و منابع انسانی12032805798
جناب آقای محمدرضا بصیریمعاونت پژوهش و فناوریمديريت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت184
مهندسمهدی فریدفناوری اطلاعاتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات198
جناب آقایعلی محمد شمس الدینیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمسئول امور دفتری109مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقایوحید خیابانیریاسترئيس اداره گزينش134
جناب آقایمهدی قاسمی زوارهمعاونت اداری و مالیمسئول امور دفتری و بايگانی117بنیاد شهید و امور ایثارگان
جناب آقایحسین علی مددیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور مشمولین205
جناب آقایسعید قربانیمعاونت اداری و مالیکارشناس کارگزینی143
جناب آقایجعفر غزلمعاونت اداری و مالیمسئول نقلیه178
جناب آقایاميرعباس سحریریاسترئيس دفتر رياست واحد108
دکترسيد عبدالمجيد طباطبايی لطفیمعاونت پژوهش و فناوریسرپرست اداره کل پژوهش و فناوری185
دکترعلیرضا عسگریمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی117
مهندسمحمدحسين علي پور خاتونیمعاونت عمران و تاسیساترئیس اداره طراحی و اجرا239
مهندسحسن حسنیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس عمران239
مهندسمحمد حسین شریفیمعاونت عمران و تاسیساتمعاون عمران و تاسیسات122
مهندسمهدی آزادگان قمیمعاونت عمران و تاسیساتکارشناس تاسیسات138
دکترمجيد محسن زاده گنجیمعاونت دانشجویی و فرهنگیمعاون دانشجویی و فرهنگی109
دکترفرزاد بهروزیمعاونت اداری و مالیمعاون اداری و مالی103
دکترفرزاد بهروزیدانشکده فنی و مهندسیرئیس دانشکده فنی و مهندسی179
جناب آقایعليرضا کهنریاستمدير کل اداره برنامه ريزی و امور اقتصادی دانش بنيان163
جناب آقایسيدمرتضي موسویریاستمدیر حراست199
جناب آقایسیداسحاق موسویمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی اتوماسيون تغذيه183
جناب آقایمحمد صادق واصفریاسترئیس اداره حقوقی110
جناب آقایحمید جعفریمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدير برنامه ريزی آموزشی238
جناب آقایمحمد رضايی عارفمعاونت دانشجویی و فرهنگیمتصدی امور فارغ التحصيلان242
جناب آقایمحمد باقر وطنمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده فنی و مهندسی164برنامه ریزی دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمفاطمه الماسیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیمتصدی امور آموزشی دانشکده156هماهنگی کلاس ها
جناب آقایحسین وفادارانمعاونت اداری و مالیمتصدی امور دفتری165تخفیف دانشجویی
سرکار خانمزهرا پلاشانیمعاونت اداری و مالیمتصدی امور مالی دانشکده165امور شهریه دانشکده علوم انسانی
سرکار خانمفاطمه احسانی بشلیمعاونت اداری و مالیکارشناس امور مالیامور شهریه دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمهدی واحدمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده164خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقایمحمد عابدی رکن آبادیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی امور سمعی و بصری154سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
سرکار خانمطاهره قاسمیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلیکارشناس امور آموزشی دانشکده187خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقاییعقوب قره داغیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره کارگزينی و رفاه کارکنان142
مهندسفرهاد جزیفناوری اطلاعاتکارشناس فناوری اطلاعات17732803250امور شبکه
جناب آقایالیاس گل محمدیمعاونت اداری و مالیسرپرست خدمات مجتمع پردیسان10332800283
جناب آقایمهدی آقاجانیمعاونت اداری و مالیرئيس اداره دفتر داری و تنظيم حساب ها145حسابداری
جناب آقایسعید احسانیمعاونت پژوهش و فناوریمتصدی کتابخانه151کتابخانه
جناب آقایحسام الدین احمدزادهمعاونت اداری مالیماشين نويس19132805797دبیرخانه
جناب آقایمحمدصادق احمدیمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور فرهنگی15332806171قرآن و عترت
جناب آقای

جهت ارتباط با مرکز تلفن دانشگاه آزاد اسلامی قم (پردیسان) با داخلی ۱۰۱ تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قم می باشد.